Hõlmade hõlmamisest

Hõlmama on kahtlemata üks ametlikes tekstides ohtralt kasutatavaid sõnu. Kui viie-kuueleheküljelises dokumendis esineb tüve hõlma- üle 30 korra, siis on seda ilmselgelt üleliia palju.

Sõna kasutatakse väga erinevate ingliskeelsete sõnade vastena. See vähendab tõlke täpsust, muudab teksti hägusamaks ja sellist teksti oleks palju raskem tagasi inglise keelde tõlkida – ehkki kaht võrdse jõuga juriidilist teksti peaks ju olema võimalik omavahel edasi-tagasi tõlkida.

Vahetevahel võib sõna hõlmama kasutamisega ka metsa panna. Sellel sõnal on ju tegelikult ka oma tähendus olemas: enda alla võtma, endasse haarama (ÕS). Järelikult ei tasu moodustada lauset stiilis „komisjon hõlmas põllumajandustooted direktiivi kohaldamisalasse“, nagu allpool olevast tabelist näha.

Lähtetekst

Sihttekst

Parandusvõimalus

The initial version of the Directive limited the definition of technical specification to the characteristics required of the product

Direktiivi algversioonis hõlmas tehnilise spetsifikatsiooni mõiste vaid toote nõutavaid omadusi

Direktiivi algversioonis piirdus tehnilise spetsifikatsiooni mõiste toote nõutavate omadustega

firstly in 1988 (by Directive 88/182/EEC) with regard to agricultural products, products for human and animal consumption and medicinal products, at the time of their inclusion in the scope of the Directive; …

esiteks 1988. aastal (direktiiviga 88/182/EMÜ ), et hõlmata põllumajandustooted, inim- ja loomatoiduks ettenähtud tooted ja meditsiinitooted, nende toodete lisamisel direktiivi kohaldamisalasse, …

esiteks 1988. aastal (direktiiviga 88/182/EMÜ), kui direktiivi kohaldamisalasse lisati põllumajandustooted, inim- ja loomatoiduks ettenähtud tooted ja meditsiinitooted, …

The concept of “at a distance” concerns situations in which the service is provided using distance communication techniques …

Termin „vahemaa tagant“ hõlmab olukordi, kus teenust osutatakse kaugsidevahendi abil …

Terminit „vahemaa tagant“ võib kasutada olukordades … / Termin „vahemaa tagant“ käib olukordade kohta …

The second category is related to ”services not provided ‘by electronic means’ …

Teine kategooria hõlmab „teenuseid, mida ei osutata elektroonilisel teel“ … 

Teise kategooriasse kuuluvad „teenused…“

The assessment of the measure, by the Commission and the other Member States, is limited to the technical specifications or other requirements or rules on services that it contains, …

Komisjon ja teised liikmesriigid piirduvad meetme hindamisel tehniliste spetsifikatsioonide, muude nõuete või teenuseid puudutavate eeskirjadega, mida asjaomane meede hõlmab, … 

Meetme hindamisel vaatlevad komisjon ja teised liikmesriigid üksnes selles sisalduvaid tehnilisi spetsifikatsioone või teenuse-eeskirju …

In point 16, for example, the notifying Member State must indicate whether the draft includes TBT (WTO Agreement on Technical Barriers to Trade) aspects or sanitary and phytosanitary (SPS) aspects.

Näiteks 16. punktis peab eelnõust teatav liikmesriik märkima, kas eelnõu hõlmab tehniliste kaubandustõketega seotud aspekte (WTO tehniliste kaubandustõkete leping) või sanitaar- ja fütosanitaaraspekte

… kas eelnõu sisaldab tehniliste kaubandustõkete aspekte …

In addition to the well elaborated “Search” function, using various criteria …

Lisaks hästi välja töötatud otsingufunktsioonile, mis hõlmab eri kriteeriume, …

Lisaks hästi välja töötatud otsingufunktsioonile, mis võimaldab teha / mille abil saab teha otsinguid eri kriteeriumidega … / … mis võimaldab kasutada eri otsikriteeriume … / 

It should therefore, be analysed firstly whether, the rental fee, which encompasses only the rent and not the other expenses …

Seetõttu tuleks kõigepealt analüüsida, kas ASi Tartu Agro makstud rent, mis hõlmab üksnes renti ja mitte muid kulusid, …

… kas ASi Tartu Agro makstud rent, mis sisaldab üksnes renditasu, mitte muid kulusid… 

This article is intended to record revenue from the surplus amount levied and charged by the Member States to the sugar undertakings concerned located on its territory.

Artikkel hõlmab liikmesriikide poolt nende territooriumil asuvatelt suhkrutootjatelt sissenõutud kvoodiületamistasust saadavat tulu

Selles artiklis kajastatakse

The revenue represents the employer’s contribution … to the pension scheme.

See tulu hõlmab tööandja sissemakseid … pensioniskeemi

See tulu kujutab endast

Staff costs comprise the basic salary, allowances, miscellaneous indemnities and contributions based on the statutory provisions, …

Personalikulud hõlmavad põhipalka, toetusi, mitmesuguseid hüvitisi ja makseid, mis põhinevad põhikirjasätetel, …

Personalikulud koosnevad põhipalgast, toetustest …

This appropriation is intended to cover … any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks …

Assigneering on ette nähtud … kõikide muude selliste kulude katmiseks, mis on seotud tehnilise ja haldusabiga ega hõlma avaliku võimu teostamise ülesandeid, …

… mis on seotud tehnilise ja haldusabiga ega ole ette nähtud avaliku võimu teostamise ülesannete täitmiseks … (kulud ei saagi hõlmata (s.o enda alla võtta) avaliku võimu teostamise ülesandeid)

… on the basis of Union-wide competition based solely on the criterion of excellence …

… tipptaseme kriteeriumil põhineva kogu liitu hõlmava konkurentsi alusel … 

… konkureerides omavahel üleliiduliselt / kogu liidus üksnes tipptaseme alusel …

The Programme contributes to:

Programm hõlmab järgmist: 

Programm aitab saavutada järgmist: / Programmist toetatakse järgmist:

This term covers requirements which do not represent technical specifications but conditions that have an effect …

See termin ei hõlma tehnilise spetsifikatsiooni nõudeid, vaid tegemist on tingimustega, mis mõjutavad toote elutsüklit …

Kui on mõni ingliskeelne sõna, mida võib tõesti õigustatult tõlkida sõnaga „hõlmama“, siis „cover“ on just selline sõna

Vaat need on hõlmad, mis hõlmavad.

Seega, kui just midagi ei ole vaja kellegi või millegi hõlmade vahele paigutada, siis ärgu olgu hõlmama esimene vaste, mis pähe tuleb.

Kirjutanud Kai Vassiljeva