Põhikiri

Eesti Keeletoimetajate Liidu põhikiri

1. Üldsätted

 • 1.1. Eesti Keeletoimetajate Liit (edaspidi: liit) on avalikes huvides tegutsev keeletoimetajate vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on esindada keeletoimetajate ametihuve, aidata kaasa kirjakeele hoidmisele ja arendamisele ning heakeelsuse levitamisele ühiskonnas.
  1.2. Liit on mittetulundusühing.
  1.3. Liit asub Eesti Vabariigis Tartus.
  1.4. Liidu eesmärk ei ole saada tulu majandustegevuse kaudu. Liidu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit ei või jaotada majandusaastal tekkinud kasumit oma liikmete vahel.
  1.5. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Liidu tegevus

 • Liidu eesmärgi saavutamiseks:
  2.1. teadvustatakse, väärtustatakse ja edendatakse keeletoimetaja elukutset, korraldatakse sellesisulisi üritusi;
  2.2. arendatakse keeletoimetajate ühistegevust;
  2.3. aidatakse kaasa keeletoimetajate pädevuse hoidmisele ja parandamisele ning korraldatakse sellesisulisi koolitusi nii liidu liikmetele kui ka muudele huvilistele;
  2.4. korraldatakse keeletoimetaja kutseeksamit;
  2.5. soodustatakse usaldusväärse ja kvaliteetse keeletoimetamisteenuse kättesaadavust, toimetamiskultuuri taseme tõstmist ja toimetajaeetika järgimist;
  2.6. esindatakse liidu liikmeid üldsuse ees, kaitstakse nende õigusi ja huve;
  2.7. aidatakse ühiskonnas kaasa kirjakeele hoidmisele ja arendamisele ning hea- ja selgekeelsuse levitamisele;
  2.8. antakse välja teemakohaseid trükiseid, ajakirju jms;
  2.9. vahendatakse tööpakkumisi, töö- ja praktikakohti;
  2.10. makstakse stipendiume, jagatakse auhindu;
  2.11. arendatakse koostööd liidu ning toimetajaid vajavate füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel, liidu ning keeletoimetamist õpetavate kõrgharidusasutuste vahel, samuti liidu ja välismaa keeletoimetajate organisatsioonide vahel.

3. Liidu liikmed

 • 3.1. Liitu võib kuuluda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib aktiivselt kaasa lüüa liidu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.
 • 3.2. Liidul on:
  • 3.2.1. tegevliikmed. Nad on omandanud kõrghariduse, teinud keeletoimetaja tööd vähemalt kaks aastat ning esitavad liikmeksastumisel kaks soovitust liidu tegevliikmetelt;
  • 3.2.2. noorliikmed. Nad omandavad filoloogilist või keeletoimetaja kõrgharidust akrediteeritud õppekava alusel, õpivad mikrokraadiprogrammis või on selle läbinud ja esitavad liikmeksastumisel ühe soovituse liidu tegevliikmelt;
  • 3.2.3. toetajaliikmed. Nad ei vasta tegev- ega noorliikmele esitatud nõuetele, kuid on huvitatud koostööst liiduga ja jagavad liiduga samu väärtusi;
  • 3.2.4. auliikmed. Neil on Eesti ja liidu ees väljapaistvaid teeneid eesti keele hoidmisel.
 • 3.3. Liikmete õigused
  • 3.3.1. Tegev-, noor-, toetaja- ja auliikmel on õigus:
    • võtta osa liidu üritustest ja osaleda muul viisil liidu tegevuses;
    • võtta sõna liidu üldkoosolekul;
    • kasutada kodukorras kindlaksmääratud korras liidu sümboleid;
    • esitada liidu tegevuse kohta ettepanekuid ja arupärimisi;
    • taotleda liidu abi oma kutsehuvide ja -õiguste kaitsmisel;
    • moodustada liidu sees osakondi;
    • kasutada teisi seadusest või põhikirjast tulenevaid õigusi.
  • 3.3.2. Tegevliikmel on õigus:
    • osaleda hääleõigusega liidu üldkoosolekul;
    • valida liidu juhatuse, kontrollorganite ja muude ametite liikmeid ning olla valitud neisse ametitesse.
 • 3.4. Tegev-, noor- ja toetajaliikmel on kohustus:
  • 3.4.1. järgida liidu põhikirja, kodukorda ja muid liidusiseseid dokumente ning täita juhatuse otsuseid;
  • 3.4.2. järgida oma tegevuses keeletoimetaja kutse-eetikat ning hoiduda tegudest, mis kahjustavad liidu ja selle liikmeskonna mainet;
  • 3.4.3. teatada liidule oma isikuandmed (nimi ja isikukood) ja kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress);
  • 3.4.4. tasuda iga-aastane liikmemaks kodukorras kindlaks määratud ajal ja üldkoosolekul määratud suuruses;
  • 3.4.5. osaleda liidu üldkoosolekul või volitada seda tegema teist liidu liiget, kes on samasuguste õigustega nagu volitaja.
 • 3.5. Liikmete vastuvõtmine
  • 3.5.1. Tegev-, noor- või toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kolme kuu jooksul pärast taotleja vormikohase avalduse ja liikmemaksu tasumist tõendava maksekorralduse saamist.
  • 3.5.2. Juhatusel on õigus teha liikmeks astumise piirangutest erandeid.
  • 3.5.3. Auliikme kandidaadiks nimetamise otsustab juhatus liidu liikme ettepanekul ja kandidaadi nõusolekul. Auliikme nimetuse andmise otsustab üldkoosolek.
  • 3.5.4. Liikmete üle peab arvestust juhatus.
 • 3.6. Liikme liidust väljaastumine ja väljaarvamine
  • 3.6.1. Tegev-, noor- ja toetajaliikmel on õigus astuda liidust välja, esitades juhatusele avalduse. Liige loetakse väljaastunuks, kui avalduse esitamisest on möödunud üks kuu.
  • 3.6.2. Tegev-, noor- või toetajaliige võidakse liidust välja arvata seaduses sätestatud juhtudele lisaks siis, kui ta:
    • on tegutsenud vastuolus liidu põhikirja, kodukorra ja muude liidu dokumentidega;
    • on kahjustanud liidu või teiste liikmete mainet avalikkuse või liidu teiste liikmete ees;
    • on korduvalt jätnud liikmemaksu täielikult või osaliselt tasumata ega reageeri meeldetuletustele ega hoiatustele;
    • on esitanud liitu astumisel teadlikult valeandmeid, mille tõttu ei olnud tema vastuvõtmine liidu liikmeks õiguspärane.
  • 3.6.3. Liidust väljaarvamisest ja selle põhjusest teatatakse liikmele kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis.
  • 3.6.4. Liidust väljaastumine ja väljaarvamine ei anna tegev-, noor- ega toetajaliikmele õigust nõuda tasutud liikmemaksu tagastamist ega vabasta teda teiste rahaliste kohustuste täitmisest liidu vastu. Isegi kui liikmesus lõpeb majandusaasta kestel, peab liige tasuma ettenähtud liikmemaksu kogu majandusaasta eest.

4. Üldkoosolek

 • 4.1. Liidu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
 • 4.2. Üldkoosolek otsustab küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
 • 4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  • 4.3.1. põhikirja muutmine;
  • 4.3.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
  • 4.3.3. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles vaidluses esindaja määramine;
  • 4.3.4. liikmemaksu suuruse määramine;
  • 4.3.5. majandusaasta aruande kinnitamine;
  • 4.3.6. järelevalve liidu teiste organite tegevuse üle;
  • 4.3.7. liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
  • 4.3.8. auliikme nimetuse andmine;
  • 4.3.9. liidu sümbolite üle otsustamine;
  • 4.3.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
 • 4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas, majandusaasta esimese viie kuu jooksul.
 • 4.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liidu liikmetest.
 • 4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis ette teatama vähemalt kaks nädalat. Teade peab sisaldama koosoleku aega, kohta ja päevakorda.
 • 4.7. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku liidu liikmed, määravad üldkoosoleku päevakorra nemad. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liidu liikmete nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada kuni nädal aega enne üldkoosoleku toimumist.
 • 4.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/4 kõigist liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 21 päeva jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt viis liiget.
 • 4.9. Igal tegevliikmel on üks hääl. Tegevliige ei saa hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, tema enda ja liidu vahel tehingu tegemist või temaga õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses liidu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad tegevliikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist.
 • 4.10. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalevatest tegevliikmetest või nende esindajatest.
 • 4.11. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest tegevliikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete või nende esindajate nõusolek.
 • 4.12. Üldkoosolek protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll tuleb teha liikmetele kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat pärast üldkoosolekut.

5. Juhatus

 • 5.1. Liidu tegevust juhib juhatus, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest. Kui juhatuse liikmete arv langeb alla kolme, kutsub juhatus kokku erakorralise üldkoosoleku, kus määratakse ametisse uued juhatuse liikmed.
 • 5.2. Liidu juhatuse valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Juhatuse liikmeks määramisel on vajalik tema nõusolek.
 • 5.3. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe kolmeks aastaks.
 • 5.4. Juhatuse esimees esindab liitu kõikides tehingutes ainuisikuliselt ja teistel juhatuse liikmetel on õigus esindada liitu vähemalt kahekesi.
 • 5.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vajadust mööda. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees omal algatusel või siis, kui seda nõuab vähemalt pool juhatuse liikmetest.
 • 5.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja poolthäälteenamust. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl.
 • 5.7. Juhatuse pädevusse kuulub:
  • 5.7.1. üldkoosoleku kokkukutsumine;
  • 5.7.2. üldkoosoleku otsuste täitmise korraldamine ja liidu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
  • 5.7.3. liidu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;
  • 5.7.4. liidu liikmete ja liikmemaksude kohta arvestuse pidamine;
  • 5.7.5. ülesannete jaotamine juhatuse liikmete vahel;
  • 5.7.6. liidu asjaajamise korraldamine, arengukava, eelarve, tegevusaruande ja majandusaasta aruande koostamine;
  • 5.7.7. arengukava, tegevusaruande ja majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnituseks esitamine;
  • 5.7.8. liidu raamatupidamise korraldamine.
 • 5.8. Liidu juhatus annab aru liidu üldkoosolekule ja revisjonikomisjonile.
 • 5.9. Juhatuse liikmele võib maksta tasu. Selle suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

6. Revisjonikomisjon

 • 6.1. Üldkoosolek võib määrata revisjonikomisjoni juhatuse ametiajaks. Revidendiks ei või olla liidu juhatuse liige ega raamatupidaja.
 • 6.2. Revisjonikomisjon koosneb kolmest liikmest. Vajaduse korral võib üldkoosolek määrata revisjonikomisjoni asendusliikme. Komisjoni esimehe valivad komisjoni liikmed endi hulgast.
 • 6.3. Revisjonikomisjoni liikmed võivad osaleda juhatuse koosolekul sõnaõigusega.
 • 6.4. Revisjonikomisjon kontrollib liidu majandustegevust vajadust mööda, kuid vähemalt kord aastas.
 • 6.5. Komisjon esitab revisjoniakti üldkoosolekule.

7. Liidu vara

 • 7.1. Liidul on õigus põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vallata, kasutada ja käsutada vara.
 • 7.2. Liidu vara tuleneb liikmemaksudest, varalistest või rahalistest annetustest, koolituste korraldamisest, kirjastustegevusest ja muust põhikirjalisest tegevusest.
 • 7.3. Liit ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
 • 7.4. Liidule tehtud sihtannetusi kasutatakse annetaja soovi järgi, selle puudumise korral liidu eesmärkidest juhindudes.

8. Raamatupidamine

 • 8.1. Juhatus korraldab liidu raamatupidamist sellekohaste õigusaktide kohaselt.
 • 8.2. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.
 • 8.3. Majandusaasta kinnitatud aruandele peavad alla kirjutama kõik juhatuse liikmed.

9. Liidu lõpetamine

 • 9.1. Liidu tegevus lõpetatakse,
  • 9.1.1. kui selle liikmete arv väheneb alla kahe;
  • 9.1.2. kui selle tegevus ei vasta enam põhikirjalistele eesmärkidele;
  • 9.1.3. muudel seaduses sätestatud juhtudel.
 • 9.2. Liidu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud tegevliikmetest või nende esindajatest.
 • 9.3. Liidu tegevuse lõpetamisel peab juhatus esitama avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse.
 • 9.4. Liidu tegevuse lõpetamise korral liit likvideeritakse. Likvideerijateks on juhatuse liikmed.
 • 9.5. Likvideerijad:
  • 9.5.1. lõpetavad liidu tegevuse;
  • 9.5.2. nõuavad sisse võlad;
  • 9.5.3. rahuldavad võlausaldajate nõuded;
  • 9.5.4. annavad järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale samasuguse eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Eesti Keeletoimetajate Liidu põhikiri on vastu võetud 11. juulil 2012, põhikirja on muudetud 14. aprilli 2018. aasta ja 3. mai 2024. aasta üldkoosolekul.