Kutsekomisjoni töökord

Eesti Keeletoimetajate Liidu kutsekomisjoni töökord

Kinnitatud
27.08.2020
Eesti Keeletoimetajate Liidu kutsekomisjoni otsusega 11

Kutsekomisjon:
1) moodustab igaks eksamiks hindamiskomisjoni,
2) algatab ja korraldab eksamikomplekti loomise,
3) kinnitab eksamikomplekti (ülesanded ja hindamisvõtme),
4) kinnitab hindamise korraldamise juhendi,
5) tagab vähemalt ühe kutsekomisjoni liikme kohaloleku kutseeksamil,
6) kinnitab eksamitulemused,
7) otsustab kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise,
8) lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi.

Kutsekomisjoni töövorm on koosolek, mille kohta koostatakse protokoll.

Kutsekomisjoni koordinaator:
1) võtab vastu kutse taotlejate dokumendid, kontrollib dokumendid üle ning küsib taotlejatelt vajaduse korral lisadokumente;
2) otsustab selle, kas dokumendid esitanud kutse taotleja saab kutseeksamile;
3) arhiveerib kõik eksamiga seotud dokumendid.

Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda kutset taotlevale isikule kutse andmise otsustamisel, kui ta on:
1) osalenud hindamiskomisjoni töös või
2) vahetult seotud kutset taotlevale isikule kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või
3) kutset taotleva isiku tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või
4) kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.