Arengukava

Eesti Keeletoimetajate Liidu arengukava 2023–2027

1. Enesemääratlus

Eesti Keeletoimetajate Liit (edaspidi: liit) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik keeletoimetajate ühendus, mille eesmärk on esindada keeletoimetajate ametihuve ning aidata kaasa kirjakeele hoidmisele ja arendamisele, eesti kirjakeele normi rakendamise korra täitmisele ning heakeelsuse levitamisele ühiskonnas.

2. Liidu üldised ülesanded ja arengusihid

Liit

2.1. tegutseb keeletoimetaja elukutse vajalikkuse teadvustamise ja väärtustamise nimel;

2.2. aitab kaasa keeletoimetajate pädevuse hoidmisele ja parandamisele ning korraldab sellesisulisi üritusi, sh koolitusi nii liidu liikmetele kui ka muudele huvilistele;

2.3. esindab oma liikmeid üldsuse ees, kaitseb nende õigusi ja huve;

2.4. seisab usaldusväärse ja kvaliteetse keeletoimetamisteenuse eest, toimetamiskultuuri pideva paranemise ja toimetajaeetika järgimise eest;

2.5. vahendab tööpakkumisi;

2.6. arendab keeletoimetajate ühistegevust;

2.7. koostab ja avaldab väljaandeid;

2.8. korraldab korra aastas kutseeksamit;

2.9. jagab keeletoimetamisega seotud auhindu või osaleb selles koos teiste organisatsioonidega;

2.10. arendab koostööd toimetajaid vajavate isikute, keeletoimetamist õpetavate kõrgharidusasutustega ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

3. Tulevikupilt

2027. aastaks on liit tunnustatud ja usaldusväärne erialaorganisatsioon, kus on umbes 250 liiget. Kaasatud on suurem osa tegutsevaid keeletoimetajaid, liidu tegevusest saavad osa ka teised keelehuvilised.

4. Ülesanded ja arengusihid 2023.–2027. aastal

Liit

4.1. hoiab oma traditsioone, sh korraldab vähemalt kaks korda aastas seminari ja korra aastas liidu suvepäevad;

4.2. peab, arendab ja ajakohastab korrapäraselt oma veebilehte, muu hulgas jagab selle kaudu töökoormuse ja -tasuga seotud teavet ning keeletoimetamisnõuandeid;

4.3. avaldab korrapäraselt keeletoimetamise ja liidu tegevusega seotud kirjutisi;

4.4. kajastab keeletoimetamisega seotut aktiivselt sotsiaalmeedias;

4.5. teeb võimaluse korral liidu seminaridest ja koolitustest videosalvestised ning avalikustab need;

4.6. levitab koostöös teiste keeleorganisatsioonidega hea- ja selgekeelsuse põhimõtteid ühiskonnas;

4.7. vahendab teavet tööpakkumiste, praktikakohtade jms kohta;

4.8. korraldab liikmete seas keeletoimetaja töötasu ja -koormuse kohta uuringu;

4.9. aitab seista liidu liikmetel oma ametihuvide eest, andes neile nõu ka probleemide (nt töö eest saamata jäänud tasu, töökius) korral;

4.10. on 2027. aastaks andnud kutse umbes 25 keeletoimetajale.

Neid ülesandeid aitab täita igaks aastaks koostatav tegevuskava, mida liit järgib ja mille ta esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Vastu võetud liidu liikmete lihthäälteenamusega 16. juunil 2022.