Kutse andmise kord

Eesti Keeletoimetajate Liidu kutse andmise kord

Keeletoimetaja, tase 6 kutse

KINNITATUD
Teeninduse Kutsenõukogu
13.04.2023 koosoleku otsusega nr 35

1. Üldosa

1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmise kutse andmise korraldamist:
1) keeletoimetaja, tase 6.
1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.
1.3 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab Eesti Keeletoimetajate Liidu kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu).
1.4 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustuvad kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel (v.a kutsekomisjoni koosseisu muudatused, mis jõustuvad kutsenõukogu otsuse tegemise hetkest).

2. Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:
2.1.1 Töömaailma taotlejale:
2.1.1.1 Keeletoimetaja kutse, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
kõrgharidus või erialane töökogemus (vähemalt 5 aastat).
2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) avaldus, allkirjastatuna paberil või digitaalselt (vorm Eesti Keeletoimetajate Liidu kodulehel);
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (passist või ID-kaardist);
c) haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
d) erialane elulookirjeldus (vorm Eesti Keeletoimetajate Liidu kodulehel), vajaduse korral võib kutsekomisjon küsida töökogemuse kohta lisadokumente;
e) maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
2.3 Keeletoimetaja kutse, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:
a) kümme aastat erialast töökogemust (kas töötamine keeletoimetajana töölepingu alusel või FIEna);
b) vabakutselisena töötamisel vähemalt kakssada toimetatud standardlehekülge (200 x 1800 tähemärki) aasta kohta (kutsekomisjonil on õigus igal üksikul juhul töökogemuse
mahtu hinnata).
2.4 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.
2.5 Kõik kutse taotlemiseks vajalikud dokumendivormid ning dokumentide nõuded on leitavad kutse andja veebilehel https://keeletoimetajateliit.ee/.
2.6 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.

3. Taotleja kompetentsuse hindamine

3.1 Kompetentsuse hindamise meetodid kutse esmataotlemisel:
Keeletoimetaja 6. taseme kutseeksam koosneb kahest osast:
a) kirjalikud keeletoimetamis- ja korrektuuriülesanded;
b) vestlus ehk oma töö, infoallikate kasutamise ja tehtud paranduste ning kommentaaride suuline analüüs.
3.2 Kompetentsuse hindamise meetodid keeletoimetaja kutse, 6. taseme taastõendamisel vaatab hindamiskomisjon läbi esitatud tööde kommenteeritud loendi, tutvub tehtud tööde ja eneseanalüüsiga ning hindab selle põhjal kutse taastõendaja pädevust.
Keeletoimetaja kutse 6. taseme eksami hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardis, mis on esitatud kutse andja kodulehel https://keeletoimetajateliit.ee/#.

4. Kutse andmise väljakuulutamine

4.1 Kutse andja kuulutab kutse andmise välja üks kord aastas.
4.2 Kutse andja loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:
1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,
2) hindamiste toimumise ajad,
3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
4) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

5. Kutse andmise otsustamine ja kutsetunnistuse väljastamine

5.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.
5.2 Kutse andja teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
5.3 Taotlejal on õigus esitada kutsekomisjonile kaebus hindamisprotsessi kohta.
5.4 Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras vaide esitamisega kutse andjale või kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduse alusel.
5.5 Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.
5.6 Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.
5.7 Paberkandjal kutsetunnistuse väljastab kutse saanud isikule tema taotlusel kutse andja.  Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
5.8 Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui
1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
5.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele.
5.10 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutse andja teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
5.11 Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutse andjalt kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist.

6. Kutsetunnistuse kehtivusaeg

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon. Keeletoimetaja kutse 6. taseme kutsetunnistus kehtib kümme aastat.

7. Kutsekomisjon

7.1 Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni. Kutsekomisjoni volitused kehtivad kutse andja kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist ja muudest kutse andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.
7.2 Kutsekomisjoni koosseis
Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:
1) tööandjad
Kadri Rahusaar, kirjastuse Koolibri peatoimetaja;
Helen Noormägi, Luisa Tõlkebüroo peatoimetaja;
Katrin Ottisaar, Ekspress Meedia keeletoimetuse osakonna juhataja.
2) töötajad/spetsialistid
Maarja Möldre, Sakala toimetaja;
Urve Pirso, Riigikontrolli toimetaja.
3) koolitajad
Katrin Kern, Tartu ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava õppejõud;
Reili Argus, Tallinna ülikooli eesti filoloogia referent-toimetaja õppesuuna ja keeletoimetaja magistriõppekava õppejõud.

7.3 Nõuded kutsekomisjoni liikmetele
1) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.
2) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet keeletoimetaja kutsealast, keeletoimetaja töö eripärast ja selleks tööks vajalikest teadmistest, oskustest ning isikuomadustest.
3) Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.

8. Hindamiskomisjon

8.1 Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
1) kutsealane kompetentsus,
2) kutsesüsteemialane kompetentsus,
3) hindamisalane kompetentsus.
8.2 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

9. Kutse andmise dokumenteerimine ja dokumentide säilitamine

Kutse andja dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse Kutsekoja välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse Kutsekoja kinnitatud dokumentide säilitamise korras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.