Kodukord

Eesti Keeletoimetajate Liidu (edaspidi: liit) kodukorraga täpsustatakse liidu põhikirjas seatud eesmärke.

1. Liikmesus ja liikmemaks

1.1. Liikmeks astuja saadab juhatusele koos liikmeks astumise avaldusega maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta. Seejärel teeb juhatus liikme vastuvõtmise otsuse. Kui otsus on negatiivne, kantakse raha tagasi. Kui liikmeks astumise avaldus esitatakse detsembris, arvestatakse esimene liikmemaks järgmise aasta liikmemaksuks.

1.2. Juhatus vaatab iga liikmeks astumise avalduse puhul üle selle sobivuse, lähtudes põhikirjas sätestatust (näiteks võib toetajaliikme avalduse esitaja sobida paremini tegevliikmeks). Vajaduse korral võtab juhatus avalduse esitanuga ühendust.

1.3. Noorliige saab tegevliikmeks juhatusele esitatud sellekohase avalduse alusel. Kui liikmestaatus muutub, siis kehtib uus liikmemaks järgmisest aastast.

1.4. Liige teatab liidule oma isiku- ja kontaktandmete muudatustest.

1.5. Liige võib saata erialaseid tööpakkumisi liidu postiloendisse ja jagada teavet tööandja kohta.

1.6. Liige võib esitada juhatusele põhjendatud ettepanekuid auliikmete vastuvõtmise kohta.

2. Juhatuse töökorraldus

2.1. Juhatus lepib liikmete vastutusalad kokku tööperioodi alguses.

2.2. Juhatus annab liikmetele infot postiloendi, veebilehe ja Facebooki lehe kaudu.

2.3. Juhatus saadab korra aastas liikmetele postiloendi kaudu meeldetuletuse teatada oma isiku- ja kontaktandmete muudatustest ning tasuda liikmemaks.

2.4. Juhatus säilitab ja arhiveerib liidu dokumente.

2.5. Juhatus vahendab erialaseid tööpakkumisi liidu postiloendis.

2.6. Juhatusel on õigus küsida osalejatelt liidu korraldatud üritusel osalemise eest tasu.

2.7. Juhatus saadab igale auliikmele paberil sünnipäevakaardi.