Hindamisstandard

6. taseme keeletoimetaja kutse taotleja hindamise standard

Üldteave

Siinse hindamisstandardi alusel hinnatakse keeletoimetaja kutse taotlejate kompetentsust. Keeletoimetaja hindamisel lähtutakse kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõuetest (B-osa), kutse andmise korra punktidest 2, 3 ja 8 ning selles kutsestandardis olevast hindamisjuhendist.

Keeletoimetajaid hindab kutsekomisjoni moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuulub vähemalt kolm liiget, kes peavad kogumis olema kompetentsed kutsealal, kutsesüsteemi alal ja hindamise alal.

Hindamiskomisjon alustab tööd pärast täidetud keeletoimetamis- ja korrektuuriülesande saamist ja lõpetab oma töö põhjendatud otsuse esitamisega kutse andjale.

Eksamikorraldus

6. taseme keeletoimetaja kutset taotletakse eesti keeles. Kutse andja kuulutab kutse andmise välja üks kord aastas. Kutse andmine korraldatakse, kui väljakuulutatud tähtajaks on laekunud vähemalt kolm avaldust.

Kutse taotlemiseks on kaks võimalust.

Kutse esmakordne taotlemine

1. Keeletoimetaja 6. taseme kutse taotlemise eeltingimused on:
 • kõrgharidus;
 • kõrghariduse puudumisel töökogemus (vähemalt 5 aastat).
2. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
 • avaldus, allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (passist või ID-kaardist);
 • haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
 • erialane elulookirjeldus (vorm Eesti Keeletoimetajate Liidu kodulehel), vajaduse korral võib kutsekomisjon küsida töökogemuse kohta lisadokumente;

3. Kutse taotleja esitab kutsekomisjoni koordinaatorile punktis 2 nimetatud dokumendid. Nende vastuvõtmisel teatab koordinaator talle kirjalikult eksami aja ja koha. Eksamile tulles esitab taotleja isikut tõendava dokumendi. Eksami ajal viibivad ruumis üksnes eksaminandid ja hindamisega seotud isikud.

4. Kutseeksam koosneb kahest osast:

 • kirjalik keeletoimetamisülesanne, mille tegemiseks on aega kaks tundi. Toimetamisülesanne tehakse arvutis Wordi programmis muutuste jälitaja abil ja kommentaarikastide lisamise teel. Arvuti annab kutse andja, kuid soovi korral on eksaminandil võimalik kasutada enda arvutit. Toimetamistöö ajal võib kasutada internetis olevaid keeleallikaid. Keelatud on igasuguste suhtlusvõrgustike kasutamine keeletoimetamistöö ajal;
 • korrektuuriülesanne, mille tegemiseks on aega pool tundi. Korrektuuriülesanne tehakse paberil korrektuurimärkidega. Internetis olevate keeleallikate kasutamine on lubatud;
 • pooletunnine vestlus, mille jooksul taotleja analüüsib oma tööd ja hindamiskomisjon võib esitada talle küsimusi.
Eksamitöö põhjal selgitab hindamiskomisjon välja taotleja kompetentsuse.

Kutse taastõendamine

Kutse taastõendamise eeltingimused on:

 1. kümme aastat erialast töökogemust (kas töötamine keeletoimetajana töölepingu alusel või FIEna);
 2. vabakutselisena töötamisel vähemalt kakssada toimetatud standardlehekülge (200 x 1800 tähemärki) aasta kohta (kutsekomisjonil on õigus igal üksikul juhul töökogemuse mahtu hinnata).

Kui taastõendamiseks vajalikud tingimused ei ole täidetud, suunab kutsekomisjon keeletoimetaja kutse taastõendaja sooritama kutseeksamit.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:

 1. avaldus (vorm Eesti Keeletoimetajate Liidu kodulehel), allkirjastatuna paberil või digitaalselt;
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (passist või ID-kaardist);
 3. töökogemuse kirjeldus (vorm Eesti Keeletoimetajate Liidu kodulehel) allkirjastatuna paberil või digitaalselt koos eneseanalüüsi ehk tähtsamate tööde kommenteeritud nimekirjaga;
 4. maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse taastõendaja esitab koordinaatorile eelnevas lõigus nimetatud dokumendid. Dokumentide vastuvõtmisel vaatab hindamiskomisjon esitatud tööde loendi kuu aja jooksul läbi ja hindab selle põhjal taastõendaja kompetentsust.

Kui esitatud dokumentides esineb puudusi, teavitatakse kutse taotlejat sellest ja talle antakse aega seitse päeva puuduste kõrvaldamiseks.

Hindamismeetodid

Nagu on kirjas kutse andmise korra punktis 3.3, hindab ühe kutsetaotleja toimetamis- ja korrektuuriülesannet ja vestleb temaga vähemalt kaks hindajat.

Toimetamistööd ja vestlust hinnatakse eraldi. Hindamiskomisjon paneb punktid 100 punkti skaalas. Toimetamis- ja korrektuuritöö moodustavad 80, vestlus 20 protsenti punktisummast.

Eksam arvatakse sooritatuks, kui eksaminand saavutab eksamitöö tulemuseks vähemalt 81 protsenti maksimaalsest tulemusest. Eksami mõlemad osad peavad olema sooritatud positiivse tulemusega, st paranduste analüüsimise eest vestlusel tuleb saada vähemalt 11 punkti.

Hindamiskriteeriumid ja nende tõendamine

Keeletoimetamis- ja korrektuuriülesanne

Toimetamis- ja korrektuuriülesande hindamisel kontrollib hindamiskomisjon taotleja kompetentside vastavust järgmistele kriteeriumidele:

Miinuspunktid antakse eksamitööle juhul, kui kutse taotleja

 • on teinud kirjutisse parandamise käigus ise sisulisi, stiililisi, ortograafilisi vm vigu;
 • on teinud tarbetuid parandusi, millele ei ole selget ega arusaadavat põhjendust.

Hindamistulemuse saab lugeda positiivseks, kui taotleja on saanud hindamisstandardis kirjeldatud hindamiskriteeriumide täitmise eest vähemalt 70 punkti.

Vestlus

Vestluse käigus hindab hindamiskomisjon taotleja kompetentside vastavust järgmistele kriteeriumidele:

Hindamistulemuse saab lugeda positiivseks, kui taotleja on saanud hindamisstandardis kirjeldatud hindamiskriteeriumide täitmise eest vähemalt 11 punkti.

Hindamisjuhend

Enne hindamist

Hindamiskomisjoni liige on kursis keeletoimetaja kutsestandardi, kutse andmise korra ja siinse hindamisstandardi nõuetega.

Hindamise ajal

Hindaja lähtub toimetamistöö kontrollimisel oma professionaalsetest oskustest ja peab vajaduse korral teiste komisjoniliikmetega nõu.

Hindaja võtab hindamisel aluseks hindamisstandardi (peatükis “Hindamiskriteeriumid ja nende tõendamine” kirjeldatud) kriteeriumid.

Hindaja on vesteldes meelekindel, sõbralik, rahulik, erapooletu, sisukas ja viisakas.

Pärast hindamist

Hindajad märgivad keeletoimetamis- ja korrektuuriülesande ning vestluse eest antud punktid hindamislehele. Seejärel koostab hindamiskomisjon kutseeksami protokolli ja sõnastab põhjendatud otsuse taotleja kompetentsuse kohta. Kui eksam on sooritatud, esitab hindamiskomisjon otsuses kutsekomisjonile ettepaneku anda taotlejale kutse.

Hindajad märgivad taastõendamise tulemused asjaomasele vormile. Kui taastõendamine on leidnud kinnitust, esitab hindamiskomisjon kutsekomisjonile ettepaneku taastõendada taotleja kutset.

Hindamiskomisjoni liikmed tagavad hinnatavate tööde konfidentsiaalsuse.

Lisad