Kui kääne jääb korduma

Ametitekstid, näiteks Euroopa Liidu tekstid, peaksid olema ladusalt loetavad. Mõnikord jääb stiililiselt häirima, kui lauses on midagi liiga korduvat. See ei pruugi olla terve sõna ega sõnatüvi – piisab, kui sama käändelõpp kordub eri fraasides ja mõjub häiriva kajana. Selliste vormiliste takistuste kõrvaldamine laseb lugejal paremini keskenduda sisule.

Näide: See oli aluseks ametile esitatud nõudele vara tagastamise kohta endisele omanikule.

Käändekordust aitab vältida ümbersõnastamine, kui õnnestub leida samatähenduslik sõna, mis nõuab teistsugust käänet (nt kui kordub kaasaütlev kääne, siis kooskõlas sellega saab asendada fraasiga vastavalt sellele või selle kohaselt). Aidata võib ka kõrvallause moodustamine.

Näiteid

  1. See on vastuolus direktiiviga 2003/59/EÜ taotletava eesmärgiga vältida nende sõidukijuhtide jaoks „ebavõrdseid konkurentsitingimusi“.

[Lisaprobleemina tekib siin lugejal kõigepealt väärseos vastuolus direktiiviga.]

→ See on vastuolus nende sõidukijuhtide puhul „ebavõrdsete konkurentsitingimuste“ vältimise eesmärgiga, mida direktiiviga 2003/59/EÜ püütakse saavutada.

  1. Need dialoogid põhinevad asjaomaste riikide edusammudel oluliste reformide rakendamisel

→ Nende dialoogide aluseks on edusammud oluliste reformide rakendamisel

  1. Kihitusaluste valimisel täiustatud statistiliste meetodite põhjal on veel see eelis, et …

[Põhjal on siin küll kaassõna, aga vormiliselt võib seda lugeda ka sõna põhi alalütlevaks käändeks.]

→ Kihitusaluste valimine täiustatud statistiliste meetodite põhjal annab veel selle eelise, et …

  1. See riik nõustub reservatsioonita mis tahes asjaomase konventsiooniga kehtestatud aruandluskohustustega ning võtab siduva kohustuse nõustuda nende konventsioonide korrapärase järelevalvega ja rakendamisaruannete läbivaatamisega kooskõlas asjaomaste konventsioonide sätetega.

[Kaasaütlev kääne jääb toimetatud versioonis alles kõikides kohtades peale ühe, kuid kõrvallause teeb lause üldise loogika selgemaks.]

→ See riik nõustub reservatsioonita kõigi aruandluskohustustega, mis on kehtestatud mõne asjaomase konventsiooniga, ning võtab siduva kohustuse nõustuda nende konventsioonide korrapärase järelevalvega ja rakendamisaruannete läbivaatamisega vastavalt asjaomaste konventsioonide sätetele.

  1. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele vastavalt VIII lisas esitatud vastavustabelile.

→ Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele VIII lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

  1. Komisjon edastas 17. detsembri 2020. aasta kirjaga Malta taotluse teistele liikmesriikidele vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõike 2 teisele lõigule.

→ 17. detsembri 2020. aasta kirjaga edastas komisjon Malta taotluse teistele liikmesriikidele, nagu on ette nähtud direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõike 2 teises lõigus.

  1. See esitati pärast konsultatsioone, mis viidi läbi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonide, noorteorganisatsioonide ja muude asjaomaste sidusrühmadega kooskõlas riikliku õigusraamistikuga.

→ See esitati pärast konsultatsioone, mis toimusid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonide, noorteorganisatsioonide ja muude asjaomaste sidusrühmadega vastavalt riiklikule õigusraamistikule.

  1. See oli aluseks ametile esitatud nõudele vara tagastamise kohta endisele omanikule.

→ Selle põhjal esitati ametile nõue tagastada vara endisele omanikule.

→ Selle põhjal nõuti ametilt vara tagastamist endisele omanikule.

Kirjutanud Kai Vassiljeva