„Gala“ või „gaala“, „tsunami“ või „tsunaami“?

Eesti keeles kehtib tava, et kui sõna kirjapilt ja hääldus kokku ei lange, vormistatakse see kaldkirjas tsitaatsõnana (nt cappuccino), kui langeb, siis võõrsõnana (nt espresso). Eesti Keele Instituudi keelekorraldajad on aga märganud, et mõne võõrsõna hääldus on teistsugune kui selle kirjapilt. Seepärast tegid nad eelmisel aastal Emakeele Seltsi keeletoimkonnale ettepaneku soovitada nende sõnade praeguse kirjapildi kõrval ka hääldusmugandite kasutamist.

Keeletoimkond arutas ettepanekut kahel koosolekul ja meilivahetuses ning tegi järgmise otsuse.

  • Sõna gala kõrval võib edaspidi kirjutada ka gaala, sest enamasti hääldatakse esisilpi pikema a-ga – ilmselt selleks, et g-d selgemalt kõlama panna.
  • Peale sõna jazz senise hääldusmugandi džäss on nüüd normikohane ka jats, mis käändub kahtmoodi: jats : jatsu : jatsu ja jats : jatsi : jatsi. Keeletoimkond arutas, et võimaluse hääldada kaks kõrvuti olevat z-tähte ts-häälikuna annab muu hulgas itaalia keele analoogia: ts-iga hääldame ka sõnu pizza (pitsa), mozzarella ja mezzo forte.
  • Sõna karate sai rööpvormiks karatee. Keelekorraldajatel oli mure sõna karate käänamise pärast: kuna lõpus olev e hääldatakse pikemalt, kiputakse osastavas käändes eelistama kuju karated (nagu varieteed ja dekolteed), ent normijärgne vorm on karatet. Viimase tähe topeldamine annab aga võimaluse moodustada osastava ka kujul karateed.
  • Sõna plov on eesti keele kõnelejal võõras hääldada ja ta ütleb selle asemel plohv või ploff. Kuna selline hääldus on liikunud ka kirjalikku teksti (korpuses kumbagi tuvastatud umbes 60 korda), on keeletoimkonna otsuse põhjal nüüd võimalik neid kirjutada ka hääldusmugandina. Nende kõrval jääb kehtima keelekorraldajate soovitus eelistada sõna plov asemel sõna pilaff.
  • Sõna polügoon rööpvormi polügon kasutuselevõtu kohta ütleb ilmselt iga keeletoimetaja, et ammu oli aeg. Suurem osa keelekasutajatest hääldab viimases silbis lühikest o-d ja nüüd kajastub see ka kirjapildis.
  • Sõna tsunami kõrvale otsustas keeletoimkond lisada rööpvormi tsunaami, mis vastab paremini selle tegelikule hääldusele eesti keeles.

Mõni uuem sõna on lisatud Sõnaveebi ka enne keeletoimkonna arutelu. Näiteks võib kirjutada nii skeene kui ka skene ja nii veebinar kui ka vebinar (aga endiselt ka veebiseminar).

Keeletoimkonna otsus on kavandina üleval Emakeele Seltsi veebilehel ja kuni 28. veebruarini saab selle kohta anda tagasisidet aadressil Urve.Pirso@riigikontroll.ee.

Kirjutanud Helika Mäekivi